Hvem er Revisionsfirmaet Højmose - www.rev-hoejmose.dk

Hvem er Revisionsfirmaet Højmose

Selskabsform: Enkeltmandsfirma

Stiftet: 1. september 1992

Uddannelse: Indehaver: Cand. merc. aud. (revisorkandidateksamen til Statsautoriseret revisor) januar 1993. Praktisk uddannelse hos registrede revisorer.

Medarbejdere: 2 deltidsmedarbejdere med Handelsskolens grunduddannelse og enkelte merconomeksamener, 1 deltidsmedarbejder med HA

Færøerne: Færøsk registrering 1. september 1993.

Danmark: Registreret revisor 22. november 1999. (har siden 1996 krævet, at man har bestået henholdsvis en 8 timers skriftlig og en mundtlig kvalifikationseksamen til registreret revisor - det kan oplyses, at kun 14 personer har bestået denne eksamen siden eksamen var første gang i 1998).

Medlem af: Medlem af FSR - Danske Revisorer (Sammenlægning af Foreningen af Registrerede Revisorer og FSR)

Navnet Højmose er et slægtsnavn. Det går tilbage til indehaverens bedstemor på faderens side. Indehaveren hedder selv Højmose som mellemnavn. Der er tale om et beskyttet navn, så kun personer i den familie kan hedde sådan. Familien tæller så vidt vides både advokater og statsautoriserede, såvel som registrerede revisorer.

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Revisionsfirmaet Højmoses forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som vi påtager os, medmindre andet aftales skriftligt.

1. Interesse eller loyalitetskonflikt Ved modtagelse af en ny sag afklarer vi i overensstemmelse med Revisorlovens regler, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt. Vi må således ikke revidere, hvis vi ikke er uafhængige

2. Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge Revisionsfirmaet Højmose er som revisionsvirksomhed omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare de efter loven påkrævede identitetsoplysninger fra klienter.

3. Honorar Revisionsfirmaet Højmoses honorar beregnes på grundlag af en samlet bedømmelse af de forhold, der gør sig gældende i den enkelte sag. Der henses til den medgåede tid, karakteren af de involverede revisorers eller medarbejderes specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar. Vores honorar er eksklusive relevante udlæg og omkostninger. På anmodning giver vi gerne et begrundet overslag over honorarets størrelse, før arbejdet påbegyndes. I de tilfælde, hvor det er vanskeligt at give et sådant overslag, oplyser vi, efter hvilke parametre honoraret vil blive beregnet, f.eks. hvilke timepriser, der vil blive anvendt på sagen. Vi orienterer klienten så tidligt som muligt, hvis det under sagens forløb viser sig, at honoraret forventes at overstige overslaget. Over for forbrugere oplyser vi i et aftalebrev om det forventede honorar eller kriterierne for honorarets beregning, inden arbejdet påbegyndes.

4. Udlæg Klienten debiteres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand. Eksempler på sådanne eventuelle omkostninger er gebyrer, udgifter til rejse, ophold og forplejning samt større kopierings-, oversættelses-, telefon- eller forsendelsesudgifter.

5. Forudbetaling Vi kan anmode om forudbetaling af honorar, udlæg og omkostninger, før vi påbegynder arbejdet. Enhver forudbetaling indsættes på vores bankkonto. Forudbetalinger kan anvendes til udligning af honorar og udlæg, medmindre andet er aftalt.

6. Betaling Fakturering sker normalt ved afslutning af opgaven, medmindre andet er aftalt. Vores betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato. Der tillægges moms efter de herfor gældende regler. Ved forsinket betaling beregnes morarenter i henhold til renteloven.

7. Fortrolighed Som revisorer er vi underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolige, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningerne ikke er af fortrolig karakter.

8. Anvendelse af vores rådgivning Vores rådgivning er målrettet til den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Medmindre andet er aftalt, er vi alene ansvarlige i forhold til klienten for den ydede rådgivning.

9. Sagens afslutning og Opbevaring af sagsakter Revisionsfirmaet Højmose fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Hvis vi i en konkret sag ikke længere mener at kunne varetage sagen i klientens interesse, kan vi udtræde af denne. Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakterne i mindst fem år fra fakturadato.

10. Lovvalg og værneting Enhver tvist mellem en klient og os skal løses i overensstemmelse med dansk ret og kan udelukkende indbringes for danske domstole.

11. Ansvar og forsikringsdækning Revisionsfirmaet Højmoses revisorer er danske revisorer medmindre andet fremgår af deres profiler her på sitet. Derfor yder vi kun rådgivning om forhold under dansk ret medmindre andet er skriftligt aftalt med klienten. Revisionsfirmaet Højmose er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. Vores klientmæssige ansvar er dog begrænset til summen af det beløb, der betales af vores ansvarsforsikring og vores selvrisiko. Den aktuelle dækningssum og selvrisiko kan oplyses ved forespørgsel. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvensstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab. Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.